Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava

ousa[at]ousa.sk Mapa

Žiadanky - formuláre

 

klinicke ziadanky laboratorne ziadanky

ŽIADANKY - KLINICKÉ PRACOVISKÁ OÚSA

ŽIADANKY - LABORATÓRIÁ OÚSA

 

Dôležité upozornenie pre žiadateľov:

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ako prevádzkovateľ informačných systémov zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. je:
„povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek 
inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia, zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.

Nezabezpečená e-mailová komunikácia nie je u nás považovaná za bezpečnú ani dôveryhodnú formu spracovania osobných údajov, predovšetkým ak sa jedná o údaje o zdravotnom stave pacienta.